Prima   Contact   Harta  
Prima
  Ziarul
  Patrimoniul cultural
  Forul Democrat al Românilor
  Contacte
  Ultimul număr îl găsiţi aici!
Agenda culturală
vezi mai mult
Chestionar
Cit de des accesati situl nostru?
Vezi arhiva
     
 
Prima Forul Democrat al Românilor

Forul Democrat al Românilor
Documente
Inapoi
 
   
Statutul Mişcării Civice F.D.R.M. |  Versiune tipar
Capitolul I – DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. FORMA ORGANIZATORICO-JURIDICĂ, DENUMIREA, SEDIUL 1.1. Asociaţia Obştească „Forul Democrat al Românilor din Moldova”, fiind expresia voinţei unei mişcări civice masive, este o asociaţie obştească internaţională, neguvernamentală, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul Statut. Asociaţia Obştească „Forul Democrat al Românilor din Moldova” (în continuare „Asociaţie Obştească”) este o asociaţie de cultură, ştiinţă şi drept, menită să promoveze şi să apere valorile libertăţii şi democraţiei, drepturile şi interesele comunităţii româneşti băştinaşe din Republica Moldova; 1.2. Denumirea: Asociaţia Obştească „FORUL DEMOCRAT AL ROMÂNILOR DIN MOLDOVA” (prescurtat: A.O. „F.D.R.M.”). 1.3. Asociaţia Obştească este constituită în urma hotărîrii Adunării de Constituire a Asociaţiei Obşteşti. (Procesul verbal din 12 august 2005) şi îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei Republicii Moldova şi Legii Republicii Moldova „Cu privire la asociaţiile obşteşti” nr. 837-XIII din 17 mai 1996, legislaţiei în vigoare şi a prezentului Statut; 1.4. Asociaţia Obştească urmăreşte beneficiul public şi prin activitatea sa tinde să fie de folos societăţii; 1.5. Asociaţia Obştească posedă calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării Statutului, poate înfiinţa subdiviziuni structurale, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege persoanelor juridice. Asociaţia Obştească dispune de ştampilă, antet, simbolică, bilanţ financiar propriu, cont bancar în lei şi valută străină; 1.6. Asociaţia Obştească îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova, rezervîndu-şi dreptul de a deschide filiale (secţiuni, reprezentanţe) şi peste hotare unde există diaspora; 1.7. Asociaţia Obştească şi filialele sale îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu instituţii de stat şi cu organizaţii obşteşti şi politice din Republica Moldova şi de peste hotare în baza prevederilor legislaţiei; 1.8. Asociaţia Obştească poate intra, cu drepturi de membru, în componenţa altor asociaţii obşteşti naţionale şi internaţionale, să creeze asociaţii obşteşti similare de tineret şi de copii afiliate; poate fi reorganizată sau să fuzioneze cu alte formaţiuni; 1.9. Durata de activitate a Asociaţiei Obşteşti este nelimitată cu începere la data înregistrării Statutului; 1.10. Asociaţia Obştească funcţionează cu personal remunerat şi voluntar; 1.11. Sediul Asociaţiei Obşteşti se află în municipiul Chişinău, strada Sfatul Ţării, nr. 2. Capitolul II. SCOPURI, SARCINI ŞI METODE DE ACTIVITATE ALE A.O. „F.D.R.M.” Art. 2. SCOPURI Asociaţia Obştească îşi propune următoarele scopuri: 2.1. Să fortifice societatea civică prin promovarea şi apărarea valorilor fundamentale democratice, naţionale şi universale; 2.2. Să militeze pentru realizarea şi apărarea principiilor echităţii sociale, a drepturilor civile, economice, sociale, culturale, religioase şi a altor drepturi şi libertăţi ale românilor din Republica Moldova; 2.3. Să promoveze şi să apere adevărul ştiinţific şi istoric privind identitatea românească etno-lingvistică, istorico-culturală şi religioasă a băştinaşilor Republicii Moldova (românilor moldoveni) cu toată naţiunea română; 2.4. Să sprijine activ opţiunea Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană şi în structurile euro-atlantice; 2.5. Să susţină tinerii dotaţi; 2.6. Să antreneze populaţia în activitatea filantropică, sportivă, de culturalizare, de ocrotire a naturii şi a monumentelor de istorie şi cultură românească şi universală; 2.7. Să contribuie la trezirea conştiinţei naţionale, la dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă, la educaţia patriotică şi umanistică a românilor din Republica Moldova, la consolidarea păcii şi prieteniei dintre popoare; 2.8. Să dezvolte colaborarea cu asociaţiile obşteşti ale grupurilor etnice minoritare din Republica Moldova, contribuind astfel la încadrarea activă şi loială a lor în societatea civilă a Republicii Moldova; 2.9. Să stabilească şi să extindă contacte cu asociaţii similare din ţară şi din străinătate; 2.10. Să desfăşoare activităţi pentru ajutorarea persoanelor din domeniul culturii şi altor persoane social-vulnerabile; 2.11. Să desfăşoare şi alte activităţi legale. Art. 3. SARCINI ŞI METODELE DE REALIZARE Pentru realizarea scopurilor sale statutare Asociaţia Obştească îşi stabileşte următoarele sarcini: 3.1. Apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de apartenenţa lor etnică; 3.2. Activitate economică care rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în stat; 3.3. Promovarea adevărului istoric şi ştiinţific privind „petele albe” din istorie şi lichidarea consecinţelor acestora. 3.4. Promovarea tinerilor dotaţi în vederea instruirii acestora în România şi alte state; 3.5. A milita pentru studierea în continuare a limbii române şi a istoriei românilor de către băştinaşi şi alogeni în învăţământul de toate gradele din Republica Moldova; 3.6. Organizarea de manifestări cultural-ştiinţifice şi artistice (simpozioane, conferinţe, concursuri, festivaluri etc. naţionale şi internaţionale), având ca scop menţinerea, promovarea şi afirmarea identităţii naţionale a românilor din Republica Moldova, unităţii culturale şi spirituale a acestora cu românii din România şi cu românii de pretutindeni; 3.7. Activitate editorială. Editarea de publicaţii şi difuzarea de manuale, cărţi, reviste, etc. Realizarea de producţii audiovizuale şi crearea de mass-media proprii şi folosirea celor de stat în modul stabilit. 3.8. Activitate filantropică întru acordarea ajutorului moral şi material personalităţilor din cultură şi altor persoane social-vulnerabile; 3.9. Evidenţierea şi promovarea copiilor supradotaţi şi a tinerilor talentaţi, acordându-le în caz de necesitate ajutor material şi burse de studii în ţară şi peste hotare; 3.10. Participarea la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, obţinerii de granturi, donaţii şi burse de la alte ţări, de la fundaţii şi organizaţii naţionale, străine şi internaţionale şi de la persoane particulare; 3.11. Iniţierea şi subvenţionarea unor proiecte cultural-ştiinţifice prin colaborare locală naţională şi internaţională; 3.12. Oferirea asistenţei consultative şi informaţionale în domeniile de activitate ale Asociaţiei Obşteşti; 3.13. Organizarea de excursii la locuri istorice şi centre de cultură din ţară şi peste hotare. Punerea în evidenţă şi patronare a noi locuri istorice şi de cultură românească; 3.14. Stabilirea şi extinderea relaţiilor internaţionale ale Asociaţiei Obşteşti cu diferite organizaţii obşteşti şi politice, cu instituţii de stat, foruri internaţionale, cu diaspora şi comunităţile româneşti din alte ţări, cu Institutul Cultural Român, Consiliul Mondial al Românilor de Pretutindeni, Congresul Spiritualităţii Româneşti, Liga Culturală pentru unitatea Românilor de Pretutindeni, Consiliul Mondial Român ş.a.; 3.15. Sprijinirea comunităţilor româneşti din Ucraina, Federaţia Rusă şi din alte foste republici sovietice întru menţinerea identităţii lor naţionale şi spirituale româneşti; 3.16. Implicarea diasporelor etnice minoritare din Republica Moldova întru apărarea drepturilor şi intereselor naţionale ale comunităţilor românilor din Patriile istorice ale acestor diaspore. 3.17. Alte activităţi neinterzise de legislaţie. Art. 4. METODE ŞI FORME DE ACTIVITATE 4.1. Metodele şi formele de activitate ale Asociaţiei Obşteşti pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor sale statutare ţin de cadrul legal determinat de Constituţia Republicii Moldova, de „Legea cu privire la asociaţiile obşteşti”, de legislaţia în vigoare şi de prezentul Statut; 4.2. În cazul încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, inclusiv cele ale comunităţii româneşti din Republica Moldova, Asociaţia Obştească îşi rezervă dreptul de a organiza acţiuni publice legale de protest (declaraţii, petiţii, manifestări, întruniri, mitinguri, marşuri, pichetări etc.), să sesizeze organele europene şi internaţionale competente, inclusiv să iniţieze procese juridice atît în instanţele republicane, cît şi în cele europene, dacă va fi cazul. 4.3. Asociaţia Obştească se declară împotriva oricărei forme de violenţă, mistificare, promovând toleranţa şi dialogul în cadrul organizaţiei şi în viaţa socială, economică şi culturală a statului. Capitolul III. MEMBRII A.O. „F.D.R.M.”, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR Art. 5. MEMBRII 5.1. Membru al Asociaţiei Obşteşti poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova sau al altor state (persoane fizice) sau asociaţie obştească (persoane juridice), care aderă la Asociaţia Obştească, consimte să respecte prevederile Statutului Asociaţiei Obşteşti şi se angajează să participe activ moral şi material la realizarea scopurilor şi sarcinilor prevăzute de prezentul Statut. Calitatea de membru se dobândeşte prin decizia organizaţiei primare, a Secţiei teritoriale (confirmate ulterior de Consiliul Director ) sau prin decizia Consiliului Director, în caz de excepţie; 5.2. Cererea individuală de aderare la Asociaţia Obştească, adresată în scris organizaţiei primare, secţiei teritoriale sau Consiliului Director, este discutată şi se aprobă la şedinţa acestora; 5.3. Fondatorii Asociaţiei Obşteşti devin în mod automat (din oficiu) membri ai Asociaţiei Obşteşti, şi au drepturi şi obligaţiuni egale ca toţi membrii Asociaţiei Obşteşti; 5.4. În componenţa Asociaţiei Obşteşti pot intra, cu drepturi de membru, asociaţii obşteşti de adulţi, de tineret şi de copii sau alte asociaţii obşteşti, dacă statutul lor nu interzice aceasta. Membrii –persoane juridice (asociaţii obşteşti) au aceleaşi drepturi şi obligaţiuni ca şi membrii – persoane fizice; 5.5. Persoanele fizice şi juridice (asociaţiile neguvernamentale nonprofit) străine pot deveni membri şi membri-parteneri ai Asociaţiei Obşteşti; 5.6. Înscrierea membrului colectiv (persoana juridică) în Asociaţia Obştească se face în baza hotărîrii organului de conducere al asociaţiei obşteşti respective cu privire la consimţămîntul oficial de aderare la Asociaţia Obştească; 5.7. Se poate acorda calitatea de Membru de Onoare al Asociaţiei Obşteşti oricărei persoane notorie cu merite deosebite (din ţară sau din străinătate) în realizarea prevederilor statutului Asociaţiei Obşteşti. Membrii de Onoare sunt scutiţi de achitarea cotizaţiilor. 5.8. Calitatea de membru încetează prin retragerea din iniţiativă proprie (exprimată în scris) sau prin excluderea din Asociaţia Obştească. Art.6. DREPTURI ŞI OBLIGAŢIUNI 6.1. Membrii Asociaţiei Obşteşti au următoarele drepturi şi obligaţii: - Dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei Obşteşti; - Dreptul de a alege şi de a fi ales în funcţii eligibile, de a participa la toate proiectele Asociaţiei Obşteşti; - Fiecare membru are dreptul să facă propuneri şi sesizări verbale sau scrise; - Membrii sunt liberi să se retragă din organizaţie, anunţând despre aceasta în scris secţia locală sau Consiliul Director; - Membrii Asociaţiei Obşteşti sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului statut şi să se abţină de la săvârşirea acţiunilor şi inacţiunilor, care ar duce la discreditarea Asociaţiei Obşteşti; - Membrul Asociaţia Obştească achită cotizaţia lunară de membru (persoana fizică – în mărime de un leu şi persoana juridică – 5 lei), iar fiecare membru al Asociaţiei Obşteşti poate contribui cu o donaţie benevolă la constituirea patrimoniului Asociaţiei Obşteşti. Membrilor Asociaţiei Obşteşti care au abandonat-o nu li se restituie cotizaţiile achitate mai înainte. - Membrii Asociaţiei Obşteşti înrolaţi în termen în Armata naţională sunt scutiţi de achitarea cotizaţiilor de membru, menţinându-li-se calitatea de membru. 6.2. În Asociaţia Obştească este interzisă activitatea scizionistă, aplicând în aceste cazuri sancţiuni disciplinare. 6.3. Membrul care nemotivat nu participă la activitatea Asociaţia Obştească mai mult de 6 luni, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi admonestaţi, sancţionaţi şi chiar excluşi din rândurile membrilor Asociaţiei Obşteşti prin decizia organizaţiilor primare şi a secţiilor teritoriale (confirmată ulterior de către Consiliul Director) sau (în cazuri excepţionale) de către Consiliul Director şi adusă la cunoştinţa Adunării Generale. 6.4. Pentru contribuiţii considerabile la activităţi membrii Asociaţiei Obşteşti pot fi stimulaţi moral şi material de către organul de conducere al formaţiunii. Capitolul IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A A.O. „F.D.R.M.” Art. 7. ORGANELE CENTRALE DE CONDUCERE Organele centrale de conducere şi control ale Asociaţiei Obşteşti sunt: - Adunarea Generală; - Forul Naţional; - Preşedintele A.O. „F.D.R.M.”; - Consiliul Director; - Comisia de Cenzori. Art. 8. ADUNAREA GENERALĂ 8.1. Adunarea Generală a Asociaţiei Obşteşti (numită în continuare „Adunarea Generală”) este organul suprem de conducere decizional. Adunarea Generală a Asociaţiei Obşteşti întruneşte membrii săi care au depus o cerere de aderare şi îşi realizează drepturile prin intermediul reprezentanţilor săi la Adunarea Generală. Adunarea Generală succede Adunării de Constituire şi se întruneşte în şedinţe ordinare anuale şi de bilanţ (o dată la 4 ani). Consiliul Director va preciza criteriile de reprezentativitate a membrilor la Adunarea Generală, stabilind numărul de delegaţi de la fiecare secţie teritorială în funcţie de numărul de membri ai acesteia. Adunarea Generală va fi deliberativă cu prezenţa a 50 + 1 din numărul delegaţilor. 8.2. Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale: - Aprobă modificările şi completările Statutului Asociaţiei Obşteşti, adoptat iniţial de către Adunarea de Constituire, sau adoptă un Statut nou. Adunarea Generală deleghează dreptul de a opera modificări şi completări în Statut (în caz de necesitate) Consiliului Director cu aprobarea lor ulterioară de către Adunarea Generală şi înregistrarea modificărilor respective la Ministerul Justiţiei; - Alege sau revocă (la caz) Preşedintele Asociaţiei Obşteşti, Consiliul Director, Comisia de Cenzori; - Decide crearea, reorganizarea sau lichidarea organizaţiei; - Determină direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei Obşteşti, aprobă programele strategice de dezvoltare; - Examinează şi aprobă dările de seamă ale Preşedintelui Asociaţiei Obşteşti Consiliului Director şi al membrilor lui, ale Comisiei de Cenzori; - Aprobă bilanţul financiar anual şi bugetul anual al Asociaţiei Obşteşti; - Adoptă decizii privind convocarea Forului Naţional, la propunerea Preşedintelui Asociaţiei Obşteşti; - Soluţionează alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei Obşteşti. 8.3. Şedinţele ordinare anuale şi de bilanţ (la 4 ani) ale Adunării Generale se convoacă de către Preşedintele Asociaţiei Obşteşti prin decizia Consiliului Director, informînd la timp membrii Adunării Generale despre ordinea de zi, data şi locul desfăşurării adunării; 8.4. Adunarea Generală extraordinară (la caz) se convoacă de către Preşedintele Asociaţiei Obşteşti din iniţiativă personală sau la propunerea (motivată în scris a două treimi din membrii Consiliului Director), precum şi la cererea (motivată în scris) a Comisiei de Cenzori sau a cel puţin o jumătate din numărul total al membrilor Adunării Generale; 8.5. Şedinţele Adunării Generale sunt convocate şi prezidate de către Preşedintele Asociaţiei Obşteşti, iar în lipsa lui de vicepreşedinte. 8.6. Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul când este convocată statutar şi la şedinţă sunt prezenţi mai mult de jumătate din numărul total al membrilor ei. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul deschis sau secret al majorităţii simple a celor prezenţi. 8.7. Deciziile de modificare şi completare a Statutului, de reorganizare şi lichidare a Asociaţiei Obşteşti, se adoptă cu două treimi din voturile membrilor prezenţi la şedinţa Adunării Generale; 8.8. Şedinţele Adunării Generale se consemnează într-un proces-verbal, în care se indică data şedinţei, participanţii la ea, ordinea de zi, cuprinsul succint al discursurilor, problemele puse la vot şi rezultatul votării. Procesul-verbal se semnează de preşedintele Adunării Generale şi se contrasemnează de secretar, fiind înscris în Registrul şedinţelor Adunării Generale. Art. 9. FORUL NAŢIONAL 9.1. Forul Naţional este organul suprem consultativ al Asociaţiei Obşteşti care se convoacă de către Adunarea Generală a Asociaţiei Obşteşti (la propunerea preşedintelui Asociaţiei Obşteşti) o dată la doi ani (sau mai des) pentru a examina şi promova strategia, programele şi direcţiile principale de activitate ale Asociaţiei Obşteşti la o anumită etapă. 9.2. La Forul Naţional participă membrii Prezidiului Onorific Consultativ („Sfatul Înţelepţilor”), membrii Consiliului Director şi ai Departamentelor acestuia, Comisia de Cenzori, precum şi delegaţiile secţiilor teritoriale ale Asociaţiei Obşteşti (raionale şi municipale) în frunte cu preşedinţii acestor secţii. Numărul delegaţilor se stabileşte de către Consiliul Director proporţional cu numărul membrilor secţiilor teritoriale. Şedinţa Forului Naţional este deschisă şi prezidată de Preşedintele Asociaţiei Obşteşti. 9.3. Hotărârile asupra problemelor discutate din ordinea de zi se adoptă prin votul majoritar al celor prezenţi la şedinţă. 9.4. Procesele verbale ale şedinţelor Forului Naţional se întocmesc după o structură tradiţională (vezi art. 8.8.) şi se înscriu în Registrul şedinţelor Adunării Generale a Asociaţiei Obşteşti. Art. 10. PREŞEDINTELE A.O. „F.D.R.M.” 10.1. Activitatea Asociaţiei Obşteşti în perioada dintre şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director este gestionată nemijlocit de Preşedintele Asociaţiei Obşteşti ales de către Adunarea Generală a Asociaţiei Obşteşti pentru un mandat de patru ani. Pentru primul mandat Preşedintele A.O. „F.D.R.M.” este ales de către Adunarea de Constituire convocată de fondatorii Asociaţiei Obşteşti. 10.2. Preşedintele Asociaţiei Obşteşti prin această clauză devine în mod automat Preşedinte şi membru al Consiliului Director. 10.3. Preşedintele Asociaţiei Obşteşti poate fi demis numai prin decizia Adunării Generale a Asociaţiei Obşteşti convocate statutar şi cu votul a două treimi din membrii prezenţi. 10.4. Preşedintele Asociaţiei Obşteşti are următoarele împuterniciri principale: - Conduce, în calitate de Preşedinte, Consiliul Director, lucrările Adunării Generale şi lucrările Forului Naţional, fiind responsabil de realizarea obiectivelor Statutului Asociaţiei Obşteşti; - Adoptă decizii operative pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei Obşteşti şi care nu este de competenţă exclusivă a Adunării Generale sau a Consiliului Director; - Reprezintă fără procură Asociaţia Obştească în interiorul şi exteriorul republicii, în relaţiile cu autorităţile şi structurile statale organizaţiile obşteşti şi politice, alte persoane juridice şi fizice; - Angajează şi eliberează din funcţie colaboratorii aparatului tehnic al Asociaţiei Obşteşti; - Administrează operativ mijloacele Asociaţiei Obşteşti, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare; - Emite dispoziţii, ordine şi alte acte; - Poate invita un manager în baza unui contract care va îndeplini funcţiile de gestionare a Asociaţiei Obşteşti, volumul cărora împreună cu atribuţiile managerului se stabilesc în contractul respectiv; - Examinează problemele de realizare ale deciziilor Adunării Generale, Forului Naţional şi ale Consiliului Director. 10.5. Pe lângă Preşedintele Asociaţiei Obşteşti se constituie şi activează (prin decizia Consiliului Director) Prezidiul Onorific Consultativ („Sfatul Înţelepţilor”) compus din membrii de onoare ai Asociaţiei Obşteşti şi alte personalităţi notorii cu autoritate morală; 10.6. Funcţiile Preşedintelui Asociaţiei Obşteşti sunt preluate de către unul dintre vicepreşedinţi (desemnat de Preşedinte sau de Consiliul Director) în cazul imposibilităţii Preşedintelui de a-şi efectua atribuţiile din diverse motive. Vicepreşedinţii sunt aleşi sau revocaţi în (din) funcţie de către Consiliul Director la propunerea Preşedintelui Asociaţiei Obşteşti; Art. 11. CONSILIUL DIRECTOR 11.1. Consiliul Director este organul de conducere în perioada dintre Adunările Generale, se subordonează acesteia şi are o activitate permanentă. Consiliul Director este ales de Adunarea Generală pe un termen de 4 ani, avînd pînă la 19 membri, care pot fi revocaţi oricând (la propunerea motivată a Preşedintelui Asociaţiei Obşteşti) prin decizia Consiliului Director confirmată ulterior de Adunarea Generală. În locurile devenite vacante pot fi cooptaţi membri noi prin decizia Consiliului Director, urmînd să fie confirmată de Adunarea Generală anuală. 11.2. Consiliul Director are următoarele atribuţii: - Dirijează întreaga activitate a Asociaţiei Obşteşti în perioada dintre şedinţele Adunării Generale şi este responsabil de realizarea Statutului, strategiei şi programelor de lucru; - Realizarea deciziilor Adunării Generale şi a propriilor hotărîri; - Elaborarea şi aprobarea Regulamentelor, Programelor şi planurilor calendaristice de activitate ale Consiliului Director şi a subdiviziunilor sale (Departamente, Comisii etc.); - Constituirea Prezidiului Onorific Consultativ („Sfatul Înţelepţilor”); - Propune Adunării Generale a Asociaţiei Obşteşti pentru alegere (desemnare) candidaturi la postul onorific de Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Obşteşti; - Crearea Departamentelor subordonate Consiliului Director pentru principalele domenii de activitate, care activează în baza unui Regulament aprobat de Consiliul Director; - Desemnarea sau revocarea prin vot (la propunerea preşedintelui Asociaţiei Obşteşti) a vicepreşedinţilor, a Secretarului General şi a directorilor Departamentelor, a Preşedintelui Prezidiului Onorific Consultativ, a trezorierului, comisii ad-hoc etc. (din rîndul membrilor Consiliului Director sau a membrilor de rînd), iar la locurile devenite vacante vor fi alese persoane noi; - Examinarea şi adoptarea dărilor de seamă (despre activitatea curentă a Consiliului Director, Comisiei de Cenzori şi Consiliilor Executive Teritoriale şi membrilor acestora); - Adoptarea deciziilor privind înfiinţarea sau lichidarea subdiviziunilor structurale teritoriale, privind participarea în calitate de fondator al altor organizaţii neguvernamentale sau ca membru colectiv în componenţa altor asociaţii obşteşti; - Adoptarea hotărârilor despre constituirea întreprinderilor şi organizaţiilor cu personalitate juridică; - Primirea sau excluderea membrilor Asociaţiei Obşteşti în baza deciziilor secţiilor locale sau (prin excepţie) în baza deciziilor directe ale Consiliului Director; - Cooptarea unor noi membri în organele de conducere centrale şi locale pentru locurile vacante, urmând confirmarea lor de către instanţele abilitate; - Determină obligaţiunile de serviciu şi cuantumul remunerării funcţionarilor salarizaţi; - Prezintă Adunării Generale rapoarte anuale şi de bilanţ pe patru ani privind activitatea Consiliului Director şi a Asociaţiei Obşteşti în ansamblu, rapoartele fiind aprobate prealabil la şedinţele Consiliului Director; - Propune spre aprobare Adunării Generale (la caz) modificări şi schimbări în Statutul Asociaţiei Obşteşti; - Prezintă spre informare Forului Naţional modificările operate la Statutul Asociaţiei Obşteşti; - Modifică (la caz) adresa juridică a Asociaţiei Obşteşti „Forul Democrat al Românilor din Moldova” cu aprobarea ulterioară a deciziei de către Adunarea Generală, etc. 11.3. Şedinţele ordinare ale Consiliului Director se convoacă lunar sau mai des (la caz) şi sunt deliberative, dacă sunt convocate statutar şi la ele sunt prezenţi mai mult de jumătate din numărul membrilor, deciziile fiind adoptate cu votul majoritar al celor prezenţi. Şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Director sînt convocate şi conduse de către Preşedintele Asociaţiei Obşteşti, care stabileşte timpul şi locul şedinţei. Consiliul Director poate fi convocat în şedinţă extraordinară (la caz) de către Preşedintele Asociaţiei Obşteşti personal sau la propunerea (motivată în scris) a majorităţii membrilor Consiliului Director; 11.4. Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Director include atît probleme din planul de lucru calendaristic anual (semestrial) cît şi întrebări curente, dar propuse cu cel puţin o lună înainte pentru a fi pregătite şi soluţionate calitativ. 11.5. Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Director se întocmesc după o structură tradiţională (redată şi în art. 8.8.) şi se înscriu în Registrul Şedinţelor Consiliului Director. Art. 12. COMISIA DE CENZORI 12.1. Controlul activităţii economico-financiare a Asociaţiei Obşteşti este efectuat de Comisia de Cenzori, aleasă de Adunarea Generală din rândurile membrilor Asociaţiei Obşteşti pe un termen de patru ani. Din componenţa Comisiei de Cenzori nu pot face parte membrii Consiliului Director; 12.2. Comisia de Cenzori are dreptul să ceară Preşedintelui Asociaţiei Obşteşti şi Consiliului Director date privind activitatea lor anuală sau pe o perioadă concretă, să facă cunoştinţă cu actele şi documentele ce vizează activitatea Asociaţiei Obşteşti. Controlul Comisiei de Cenzori se efectuează o dată pe an, iar în caz de necesitate se face mai des; 12.3. Rezultatele controlului efectuat periodic de către Comisia de Cenzori asupra respectării Statutului şi a actelor economico-financiare sunt prezentate sub formă de dare de seamă în scris Adunării Generale a Asociaţiei Obşteşti. Art. 13. SUBDIVIZIUNILE STRUCTURALE 13.1. Subdiviziunile structurale ale Asociaţiei Obşteşti se constituie după principiul teritorial. Fiecare raion sau municipiu este reprezentat numai printr-o singură organizaţie teritorială: secţia teritorială (raională sau municipală) a Asociaţiei Obşteşti, specificînd denumirea unităţii teritorial-administrative (de exemplu: Secţia Raională Drochia a Asociaţiei Obşteşti). Secţia Teritorială poate avea filiale locale (organizaţii primare) săteşti, comunale, orăşeneşti, sectoriale etc. 13.2. Secţia Teritorială (raională sau municipală) a Asociaţiei Obşteşti se constituie din cel puţin 3 membri. 13.3. Organul suprem de conducere al Secţiei Teritoriale este Adunarea Generală a tuturor membrilor secţiei sau a delegaţilor tuturor organizaţiilor primare, dacă secţia întruneşte peste o sută de membri. Adunarea Generală de bilanţ a Secţiei Teritoriale se convoacă o dată la doi ani. 13.4. În perioada dintre şedinţele Adunării Generale organul de conducere a secţiei este Consiliul Executiv Teritorial ales de către Adunarea Generală a Secţiei. 13.5. Adunarea Generală a Secţiei Teritoriale se întruneşte în şedinţă trimestrial, fiind convocată de către Preşedintele Consiliului Executiv Teritorial şi are următoarele atribuţii: - La conferinţele sale bianuale de bilanţ Adunarea Generală alege pe termen de doi ani Consiliul Executiv Teritorial în frunte cu un Preşedinte dintre membrii Consiliul Executiv Teritorial şi Comisia de Cenzori. (Secţia Teritorială, care numără mai puţin de 10 de membri, alege pe un termen de doi ani Preşedintele Secţiei şi Trezorierul). Preşedintele Secţiei Teritoriale este confirmat de către Consiliul Director al Asociaţiei Obşteşti; - Examinează şi aprobă dările de seamă ale Consiliului Executiv Teritorial şi ale Comisiei de Cenzori; - Stabileşte şi aprobă bugetul secţiei teritoriale; - Examinează şi confirmă deciziile organizaţiilor primare privind cererile de primire în rândurile Asociaţiei Obşteşti ale unor noi membri; - Examinează activităţile de ansamblu ale Secţiei Teritoriale şi filialelor sale întru realizarea Statutului Asociaţiei Obşteşti, deciziilor instanţelor ierarhic superioare şi a propriilor decizii. 13.6. Adunarea Generală a Secţiei este deliberativă numai dacă este convocată regulamentar şi sunt prezenţi mai mult de jumătate din numărul total de membri ai ei iar hotărîrile se adoptă prin votul majoritar al celor prezenţi. Procesele verbale se întocmesc după o structură tradiţională (vezi art. 8.8) şi se înscriu în Registrul şedinţelor Adunării Generale şi ale Consiliului Executiv teritorial. 13.7. Consiliul Executiv Teritorial este organul de conducere al Secţiei Teritoriale în perioada dintre şedinţele Adunărilor Generale ale membrilor Secţiei şi este convocat în şedinţe lunar (sau mai des) de către Preşedintele Consiliul Executiv Teritorial. Consiliul Executiv Teritorial, care este compus dintr-un număr de 7 membri (preşedinte, vicepreşedinte, secretar, trezorier şi preşedinţi de comisii pe domenii de activitate) şi are următoarele atribuţii: - Consiliul Executiv (la caz – Preşedintele Secţiei puţin numeroase, pînă la 10 de membri) conduce cu întreaga activitate a secţiei teritoriale în perioada dintre Adunările Generale ale secţiei întru realizarea Statutului şi a deciziilor instanţelor ierarhic superioare; - Examinează şi adoptă cererile de primire a unor noi membri în rîndurile Asociaţiei Obşteşti precum şi cazurile de admonestare; - Elaborează şi adoptă Regulamentele, Programele şi planurile calendaristice de activitate ale Consiliului Executiv Teritorial şi ale Secţiei teritoriale în ansamblu; - Determină obligaţiunile de serviciu şi cuantumul remunerării funcţionarilor salarizaţi; - Prezintă darea de seamă anuală către Adunarea Generală a Secţiei, care este examinată şi aprobată în prealabil la şedinţa Consiliului Executiv. Şedinţa Consiliului Executiv teritorial convocată şi prezidată de Preşedintele Consiliului Executiv este deliberativă numai cînd este convocată regulamentar şi sunt prezenţi majoritatea membrilor săi, iar hotărîrile se adoptă prin votul majoritar al celor prezenţi. Procesele verbale se întocmesc după structura tradiţională (vezi art. 8.8.) şi se înscriu în Registrul şedinţelor Consiliului Executiv Teritorial. 13.8. Secţia Teritorială şi filialele ei (organizaţiile primare) îşi desfăşoară activitatea conform Statutului Asociaţiei Obşteşti, Regulamentului lor intern, Programelor proprii de activitate şi se subordonează ierarhic Consiliului Director şi Adunării Generale a Asociaţiei Obşteşti. 13.9. Filiala locală (organizaţia primară) efectuează lunar defalcări financiare în contul Secţiei Teritoriale în mărime de 50% din cotizaţii şi alte venituri ale sale, iar Secţia Teritorială transferă lunar în contul central al Asociaţiei Obşteşti 50% din suma totală provenită din defalcările tuturor filialelor (organizaţiilor primare), şi din alte venituri ale sale. 13.10. Secţiile Teritoriale pot avea cont bancar propriu şi ştampile (confecţionate centralizat de către Consiliul Director Republican), pot avea în administrarea operativă bunuri materiale necesare pentru activitatea Secţiei şi realizarea scopurilor statutare; Secţiile teritoriale şi filialele sale sunt obligate să participe conştiincios la activitatea Asociaţiei Obşteşti şi să respecte prezentul Statut. 13.11. FILIALA LOCALĂ (ORGANIZAŢIA PRIMARĂ) a Secţiei Teritoriale se constituie şi activează pe aceleaşi criterii şi principii organizatorice ca şi Secţia Teritorială, expuse în art. 13 al prezentului Statut. Capitolul V. PATRIMONIUL ŞI SURSE FINANCIARE ALE A.O. „F.D.R.M.” Art. 14. PATRIMONIUL 14.1. Patrimoniul Asociaţiei Obşteşti se formează din: - Cotizaţiile de membru; - Sponsorizări, subvenţii, granturi şi donaţii benevole făcute de persoane fizice şi juridice, organizaţii similare, fundaţii filantropice şi fonduri din republică şi din străinătate; - Venituri realizate din activitatea economică; - Alte mijloace neinterzise de legislaţia în vigoare. 14.2. Asociaţia Obştească poate avea în proprietate orice bunuri necesare pentru asigurarea materială a activităţii prevăzute de Statutul Asociaţiei Obşteşti, inclusiv imobile, clădiri, construcţii, utilaje, mijloace de transport, precum şi orice alt Patrimoniu, conform legislaţiei. 14.3. Donaţiile pot fi în formă de sume de bani, bunuri materiale, inclusiv şi imobile, drepturi de autor, cambii, cesiuni de creanţă etc. 14.4. Întregul patrimoniu al Asociaţiei Obşteşti, mijloacele financiare, precum şi venitul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare. Decizia cu privire la procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei Obşteşti se adoptă de către Consiliului Director. 14.5. Membrii Asociaţiei Obşteşti nu-şi păstrează drepturile asupra patrimoniului transmis Asociaţiei Obşteşti în proprietate, nici asupra cotizaţiilor de membru. Membrii Asociaţiei Obşteşti nu au dreptul de proprietate asupra cotei de bunuri. 14.6. Asociaţia Obştească este responsabil pentru donaţiile primite şi prezintă donatorilor rapoarte privind modul de utilizare a donaţiilor. 14.7. Asociaţia Obştească răspunde pentru obligaţiile sale cu tot patrimoniul ce-i aparţine. Asociaţia Obştească nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi. Totodată statul nu poartă nici o răspundere pentru obligaţiile Asociaţiei Obşteşti. 14.8. La sfârşitul fiecărui an calendaristic fondurile existente se raportează la anul următor, constituind baza patrimonială a Asociaţiei Obşteşti. Darea de seamă financiară se face o dată pe an şi este adusă la cunoştinţa membrilor Asociaţiei Obşteşti la şedinţa Adunării Generale; - Contabilitatea prezintă dările de seamă cerute de organele oficiale de statistică şi evidenţă. 14.9. În cazul reorganizării Asociaţiei Obşteşti patrimoniul ei se transmite persoanelor juridice nou constituite în modul prevăzut de Codul Civil. Capitolul VI. ADOPTAREA, MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA STATUTULUI A.O. „F.D.R.M.” Art. 15.1. Prezentul Statut al Asociaţiei Obşteşti se adoptă de către Adunarea de Constituire a Asociaţiei Obşteşti. 15.2. Propunerile vizând modificările şi completările prezentului Statut se depun pe numele Consiliului Director care le examinează la şedinţa sa ordinară şi se expune pe marginea lor. La Adunarea Generală ordinară anuală Consiliul Director (la caz) va informa şi va propune spre aprobare Adunării Generale modificările şi completările în Statut. Modificările şi completările Statutului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei Obşteşti, dacă pentru ele au votat două treimi din numărul celor prezenţi la şedinţă. Consiliul Director va informa Forul Naţional despre modificările operate în Statut; 15.3. Modificările şi completările în Statutul Asociaţiei Obşteşti (art. 19.7 al Legii se înregistrează de către Ministerul Justiţiei conform aceleiaşi proceduri şi în aceleaşi termene ca şi Statutul.
 
 
Adaugă comentariu (2)
//1
Sergiu Miron Orhei 9 Martie 2008   
Am fost,sunt si voi mandru ca sunt Roman!
//2
MC 9 Martie 2008   
Chiar nu puteti sa structurati un text sa fie mai lizibil.
 
Nume:
Comentariu:
Vizitatori: 2021685
sus

© 2018 Literatura şi Arta.
Toate Drepturile Rezervate.

Tel. +373 22 21 02 12
Fax +373 22 23 82 17
Email: literaturasiarta1954@gmail.com

Prima | Ziarul | Patrimoniul cultural | Forul Democrat al Românilor | Contacte | Ultimul număr îl găsiţi aici!
Creat de BRAND.MD